ردیف

شرح کالا

قیمت (ريال)

1

دتکتور دود اپتیکال Apollo Series 65

2

دتکتور حرارتی Apollo Series 65

3

دتکتور دود اپتیکال Apollo Orbis

4

دتکتور حرارت Apollo Orbis

5

دتکتور دود و حرارت مولتی سنسور Apollo Orbis

6

پایه رله دار سری 65

7

پایه رله دار اربیس

8

شستی اعلام حریق C-TEC برگشت پذیر

9

آژیر اعلام حریق Klaxon Indoor

10

آژیر اعلام حریق Klaxon Outdoor

11

آژیر فلاشر اعلام حریق Klaxon Outdoor

12

فلاشر اعلام حریق Klaxon Indoor

13

فلاشر اعلام حریق Klaxon Outdoor

14

ریموت سر درب Apollo

15

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC CFP 2 Zone

16

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC CFP 4 Zone

17

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC CFP 8 Zone

18

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC FP 1 Zone

19

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC FP 8 Zone

20

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC FP 12 Zone

21

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC MFP 16 Zone

22

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC MFP 20 Zone

23

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC MFP 24 Zone

24

کنترل پنل اعلام حریق C-TEC MFP 28 Zone

25

رپیتر پنل اعلام حریق C-TEC CFP

26

کارت شبکه CFP

27

کارت رله زونال CFP

28

رپیتر پنل اعلام حریق C-TEC MFP

29

کارت ترنسمیتر MFP

30

کارت ریسیور MFP

ردیف

شرح کالا

قیمت (ريال)

1

دتکتور دود اپتیکال آدرس پذیر Apollo Discovery

2

دتکتور حرارتی آدرس پذیر Apollo Discovery

3

دتکتور دود و حرارت مولتی آدرس پذیر Apollo Discovery

4

دتکتور مونواکسید کربن آدرس پذیر Apollo Discovery

5

دتکتور مونواکسید کربن + حرارت آدرس پذیر Apollo Discovery

6

پایه رله دار Apollo Discovery

7

پایه ایزولاتور آدرس پذیر

8

آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

9

فلاشر اعلام حریق آأرس پذیر Apollo

10

فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر پایه بلند Apollo

11

آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

12

شستی اعلام حریق آأرس پذیر Apollo

13

شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo IP67

14

پایه آژیر دار آدرس پذیر Apollo

15

پایه دارای آژیر فلاشر آدرس پذیر Apollo

16

اینترفیس I/O آدرس پذیر Apollo

17

اینترفیس Zone Monitor آدرس پذیر Apollo

18

اینترفیس Switch Monitor آدرس پذیر Apollo

19

اینترفیس Sounder Control Unit آدرس پذیر Apollo

20

ایزولاتور Apollo

21

کنترل پنل آدرس پذیر C-TEC XFP 1 Loop

22

کنترل پنل آدرس پذیر C-TEC XFP 2 Loop

23

رپیتر پنل آدرس پذیر XFP

24

کارت شبکه XFP

25

کنترل پنل آدرس پذیر C-TEC ZFP 2 Loop

26

کنترل پنل آدرس پذیر C-TEC ZFP 4 Loop

27

رپیتر پنل آدرس پذیر ZFP

28

کارت شبکه ZFP

29

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 2 Loop

30

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 4 Loop

31

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 6 Loop

32

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 8 Loop

33

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 10 Loop

34

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 12 Loop

35

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 14 Loop

36

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 16 Loop

37

کنترل پنل آدرس پذیر NSC Solution F1 18 Loop

38

رپیتر پنل آدرس پذیر NSC

39

کارت شبکه NSC

40

کارت زون NSC

41

کارت رله NSC

42

ماژول وب سرور NSCآخرین اخبار سایت